Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wishbone

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy Wishbone, dostępny pod adresem internetowym www.wishbone.pl, prowadzony jest przez:

Hannę Sierańską i Dagmarę Sierańską prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Wishbone s.c. , z siedzibą w Warszawie (03-448), ul. Targowa 76 lok. 17, NIP: 1132922607, REGON: 365819970.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym - www.wishbone.pl

2. Sprzedawca Hanna Sierańska i Dagmara Sierańska prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Wishbone s.c. , z siedzibą w Warszawie (03-448), ul. Targowa 76 lok. 17, NIP: 1132922607, REGON: 365819970.3.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu.

6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Cena – kwota wskazana przy każdym z Produktów w momencie składania zamówienia przez Klienta, co do której zapłaty wraz z kosztami dostawy, zobowiązany jest Klient w związku z zawarciem Umowy.

11. Konto - konto klienta w Sklepie, które gromadzi dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

§ 3

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Wishbone s.c.

ul. Beskidzka 317

43-376 Godziszka

contact@wishbone.pl

nr konta bankowego ING: 17 1050 1025 1000 0092 3419 8217

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego wishbone.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

 

1. Zapoznanie się z ofertą Sklepu oraz zawarcie Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu nie wymaga założenia Konta w Sklepie.

2. Złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie Umowy możliwe jest zarówno po założeniu Konta zgodnie z § 6 Regulaminu, jak i po podaniu przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Ceny wskazane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT obowiązujący w momencie zawarcia Umowy.

5. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Produktu.

6. Sprzedawca dostarcza Produkty na terenie Unii Europejskiej.

7. Dostawa jest płatna, a koszty dostawy obciążają Klienta.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Założenie konta polega na wypełnieniu Formularz rejestracji poprzez podanie następujących danych : imienia, nazwiska oraz wyboru adresu e-mail jako loginu i hasła.

2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne .

3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail jako loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.

4. W każdym czasie Klient ma możliwość bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zażądać od Sprzedawcy usunięcia Konta.

5. Żądanie usunięcia Konta Klient kieruje na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta zgodnie z żądaniem w terminie 30 dni roboczych.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Złożenie zamówienia przez klienta odbywa się przez dokonanie kolejno następujących czynności:

1) Wybranie Produktu lub Produktów dostępnych w Sklepie i kliknięcie ikony „do koszyka”.

2) Zalogowanie do Konta lub skorzystanie z możliwości złożenia Zamówienia bez konieczności logowania poprzez kliknięcie ikony „do koszyka” i uzupełnienie wskazanych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

3) Wybranie sposobu płatności dostępnego w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.

4) Wybranie sposobu dostawy dostępnego w Sklepie lub skorzystanie z możliwości odbioru osobistego, poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.

5) Kliknięcie ikony „zamawiam” , co stanowi wyrażenie woli klienta zawarcia Umowy

6) Zrealizowaniu płatności zgodnie z dokonanym wyborem.

2. Zawarcie Umowy następuję w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia zamówienia wysłanego na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta lub składaniu zamówienia bez konieczności logowania.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować przedmiotu Zamówienia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi i tym Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

 

§ 8

Oferowane sposoby dostawy oraz płatności

 

1. Dokonując Zamówienia Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1) Przesyłka kurierska

2) Przesyłka kurierska za pobraniem

3) Odbiór osobisty pod adresem wskazanym w § 3 po uprzednim ustaleniu daty i godziny ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w § 3.

2. W przypadku wyboru przesyłki za kurierskiej za pobraniem Klient zobowiązany jest, w przypadku nieodebrania przesyłki z Produktem, do zwrotu na rzecz Sprzedawcy kosztów wysłania przesyłki kurierskiej za pobraniem.

3. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

4. Sprzedający informuje Klienta o cenie oraz kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

5. Dokonując Zamówienia Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność przy odbiorze osobistym

2) Płatność za pobraniem

3) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy wskazane w § 3

4) Płatności elektroniczne

5) Płatność kartą płatniczą.

6. W przypadku wyboru określonego w ust. 4 pkt c. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty wysłanym na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia.

7. Za termin zapłaty poczytuje się termin uznania ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym w § 3.

 

§ 9

Wysyłka

1. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Produkt najpóźniej w terminie 14 dni roboczych

1) Od uznaniu ceny i ewentualnych kosztów dostawy na rachunku Sprzedawcy wskazanym w § 3.

2) Od Zawarcia Umowy w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze osobistym

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub przez wypełnienie formularza który można pobrać TUTAJ w części „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”, i przesłanie go na adres siedziby Sklepu wskazany w § 3 wraz z dowodem zawarcia Umowy.

3. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane w sposób wskazany w ust. 2 przed upływem 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu, od którego zakupu Konsument odstąpił.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w sposób wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrot Produktu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres wskazany w § 3.

7. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.

8. Sprzedawca może wstrzymać się zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności w ramach zawarcia Umowy do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta.

9. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Konsumentowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od Umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od Umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

5) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie produkty Wishbone objęte są 180-cio dniowym okresem gwarancji od daty zakupu. Gwarancja ta obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

2. Gwarancji nie podlegają:

1) produkty przecenione

2) defekty wynikające z naturalnego zużycie spowodowanego zwyczajnym używaniem

3) uszkodzenia mechaniczne

4) wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu

5) zabrudzenia

6) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania

3. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z Umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Reklamację można złożyć poprzez przesłanie na adres wskazany w § 3 wypełnionego w części REKLAMACJA formularza dostępnego TUTAJ wraz z Produktem podlegającym reklamacji i dowodem zawarcia Umowy.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i wysyła do Klienta na adres e-mail wskazany w formularzu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

8. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji w sposób wskazany w formularzu.

9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

2) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

3) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

4) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (na etapie wypełniania formularza Dostawa i Płatność) i w razie konieczności wykonania umowy na rzecz Klienta, lub uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2020 i nie dotyczy Umów zawarty przed dniem jego wejścia w życie.

4. Regulamin może ulec zmianie.

5. Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od zamieszczenia informacji o planowanych zmianach na stronie internetowej Sklepu oraz poinformowania klientów za pośrednictwem wskazanych przez nich przez nich przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia adresów e-mail o ich planowanym wprowadzeniu.